Отворена печатница

ОТВОРЕНА ПЕЧАТНИЦА

Издание во создавање е печатена верзија на web сајт, замислен како отворен online регистратор на термини и поими од областа на современите уметности, со кои нашата работна група се занимаваше во тек на десет месечниот процес на колективно самообразование, во рамки на проектот Расшколувано знаење (o^o). Од web адресата www.antijargon-tkh.generator.net, сите заинтересирани можат да испечатат свој примерок, да го ре-организираат во однос на своите потреби, да го преуредат, кратат или дополнат по принцип на D.I.Y. (направи сам), кој овозможува изедначување на традиционално одвоените улоги: корисник/читател=уредник=издавач/печатар; корисничка/читателка=уредничка=издавачка/печатарка. Тиражот на оваа публикација не е однапред одреден, туку е отворен и непознат. Таа може да биде печатена во бесконечен број на примероци, а секојсамиздат примерок, може да се разликува од другиот. Укинувањето на пагинацијата, ја ослободува публикацијата од насочен и наметнат распоред на читање. Како што секој текст може да се печати посебно или во комбинација со други текстови, исто така може и да се читаат: поединечно или по било кој избран редослед. На тој начин секој текст и во него обработениот поим, посебна целина која во изданието може да се позиционира на саканото место. Поради полесно снаоѓање во оквир на секој поединечен текст, задржана е нумерацијата на неговите табаци. Преломот на текстот е прилагоден на можностите на печатењето во домашни или канцелариски услови, на просечен печатач и во А4 формат. За да се олесни печатењето, во преломот се задржани основните печатарски ознаки коишто го поедноставуваат процесот на доработка: пасери (со чија помош публикацијата може едноставно да се поврзе),клинови ( кои служат печатарот да го провери квалитетот на бојата), и назнаки за поврзување и укоричување. Публикацијата поедноставно се укоричува кога со помош на перфоратор, на означени места ќе се издупчат дупки, према кои текстовите можат да се стават по сакан распоред во регистратор со формат А5. Текстовите исто така е возможно да се поврзат со врвка и да се стават во одбрана корица. Сите читатели/уредници/печатари може да ги дизајнираат кориците на регистраторот по сопствена желба. Во публикацијата може да се вметнат и други текстови, празни страници за белешки или сакани илустрации.

Првите примероци ќе ги испечатат и поврзат членовите на групата Термини, во рамки на случувањето Отворена Печатница, каде сите заинтересирани можат да го видат процесот на печатење и коричење и веднаш да го состават својот примерок.