Otvorena Å¡tamparija

OTVORENA Å TAMPARIJA

Izdanje u nastajanju je štampana verzija web sajta, zamišljenog kao otvoreni online registrator termina i pojmova iz oblasti savremenih umetnosti, kojima se naša radna grupa bavila tokom desetomesečnog procesa kolektivnog samoobrazovanja, u okviru projekta Raškolovano znanje (o^o). Sa web adrese www.antijargon-tkh.generator.net , svi zainteresovani/e mogu da odštampaju svoj primerak, reorganizuju ga shodno svojim potrebama, preurede, skrate ili dopune po DIY (do-it-yourself, uradi sam) principu, koji omogućava izjednačavanje tradicionalno odvojenih uloga: korisnik/ca / čitalac/teljka = urednik/ca =  izdavač/ica / štampar/ka. Tiraž ove publikacije nije unapred određen, već je otvoren i nepoznat. Ona može biti štampana u beskonačnom broju primeraka, a svaki samizdat primerak, može se razlikovati od drugog. Ukidanje paginacije, oslobađa publikaciju od usmerenog i nametnutog rasporeda čitanja. Kao što se svaki tekst može štampati zasebno ili u kombinaciji sa drugim tekstovima, isto se tako mogu i čitati: pojedinačno ili bilo kojim, izabranim redosledom. Tako je svaki tekst i svaki u njemu obrađen pojam, zasebna celina koja se, unutar izdanja, može pozicionirati na željenom mestu. Radi lakšeg snalaženja u okviru svakog pojedinačnog teksta, zadržana je numeracija njegovih tabaka. Prelom teksta prilagođen je mogućnostima štampanja u kućnim ili kancelarijskim uslovima, na prosečnom štampaču i u A4 formatu. Da bi se štampanje olakšalo, u prelomu su zadržani paseri (uz pomoć kojih se publikacija može jednostavno uvezati), klineri (koji služe da štampar proveri kvalitet boje) i sve osnovne štamparske oznake koje pojednostavljuju proces dorade (uvezivanja i koričenja). Publikacija se najjednostavnije koriči kada se uz pomoć perforatora, na naznačenim mestima izbuše rupe, nakon čega se tekstovi mogu, prema željenom rasporedu, staviti u registrator formata A5. Tekstove je takođe moguće uvezati vrpcom i staviti ih u odabrane korice. Svi čitaoci/teljke / urednici/e / štampari/ke, mogu dizajnirati korice registratora po sopstvenoj želji. U publikaciju se mogu umetnuti i drugi tekstovi, prazne stranice za beleške ili željene ilustracije.

Prve primerke odštampaće i uvezati članovi i članice grupe termini, u okviru događaja Otvorena štamparija, gde će svi zainteresovani/e moći da vide demonstraciju procesa štampanja i koričenja i na licu mesta naprave svoje primerke.