Category Archives: Uncategorized

Метод, формат, стратегија, тактика, практика, процедура, протокол, платформа и дури испитни прашања за професорот

download printer friendly version Сесија #2 со Мишко Шуваковиќ 29.01.2010, Белград Магацин на улицата Крале Марко Синиша Илиќ: По гледањето на Видео поимникот можете да поставувате прашања во врска со серијата или можеме да го продолжиме разговорот за термините од минатиот пат. Тамара Ѓорѓевиќ: Би сакала да ги слушнам дефинициите за сите поими: метод, протокол, постапка… [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Уметнички имунитет

download printer friendly version Група Термини Алдо Милохниќ, словенечки теоретичар на уметноста го анализира поимот уметнички имунитет во истоименото поглавје од книгата Teorija sodobnego gledališča in performansa (Теорија на современиот театар и на перформансот)1 во блокот „Strateški dispozitivi: umetnost in vladavina prava“ vrz неколку неодамнешни примери од словенечката уметничка сцена испитувајќи ја (правната) автономија на уметноста [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Сорос реализам

download printer friendly version Група Термини Овој контроверзен термин означува појава во уметноста на пост-социјалистичка источна Европа во 90-тите години на 20-тиот век. Терминот првпат го употреби Мишко Шуваковиќ, теоретичар на уметноста од Белград, и го дефинираше во текстотIdeologija izložbe: o ideologijama Manifeste во 2002-та година. Сорос реализам не е реализам во смисла на враќање [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Контекстерка

download printer friendly version Елена Велјановска/ И Веј Ли Контекстерка е неологизам искажан за прв пат во 2009 година во Берлин, за време на пријателска средба на неколку колешки, културни работнички (уметнички, кураторки, културни менаџерки), додека дискутираат за различните називи коишто ги употребуваат за да ја претстават својата професија и работа. Називите на работните места [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Контекстуалната уметност во земјите од Источна Европа: Пристапи, дијагнози и третмани на проблемот

download printer friendly version Во овој текст се занимаваме со појавата контекстуална уметност во земјите од Источна Европа денес и нејзиниот можен претходник во општествено ангажираната уметност на социјалистичкиот реализам. На ваквата поставка на контекстуалниот пристап кон уметноста во Источна Европа го спротивставуваме колонијалниот концепт на контекстуалната уметност кој го развива Пол Арден на запад. [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Дневник за самоорганизација

download printer friendly version Милена Богавац Работата на белградскиот дел од групата „Термини/Преведување“ (неформално позната и под името: група за вкрстени зборови) почна кога Бојан Ѓорѓев, по летната школа во Охрид, на mailing листата ни го испрати списокот со повеќе од седумстотини различни термини, поврзани со современата уметност, но и со современото општество, во поширока [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Фрагментарен дневник на работата во облик на неформален речник

download printer friendly version Група Термини, Расшколувано знаење, пролет 2010 Mailing листа Mailing листата главно е користена за договори и координација на термините и работните обврски. Ова само по себе не мора да биде проблем, но во контекст на регионалната соработка, каде една група работи во два града, mailing листата може да биде корисна алатка при расправите. Ова е [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Фестивалите (на просторите на екс-Југославија) како ‘’микрофизика на моќта’’ (Фуко)

download printer friendly version Фестивалот, во своето првично значење, подразбира „прослава“. Воедно, тој претставува супститут за здружување. Тој е полисемичен, и во него се „кријат“ идеите за заедница, лиминално/лиминоидно, темпоралност, ексцес, производство, реално време, еманципација, отсутно-присутно, трансформација, трансфигурација, интертекстуалност, локално, национално, регионално, интернационално, хипертекст, идеологија, маргина, центар, моќ, антиутопија, Другост, значење, знак, детериторијализација, транснационално, транзитивност, фрактализација, [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Класификација на фестивали

download pdf Еден преглед Фестивалите од културата/уметноста кои постојат на тлото на екс- Југославија, поради својот разновиден карактер и фунција денес може да се поделат на неколку начини. Сепак, за поголема прегледност, ние ќе понудиме една класификација за која сметаме дека е валидна и под која може да се поведат сите фестивали. Преку оваа поделба [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Дневник за групата Термини – Скопска фракција

Група Термини Формирање на групата термини Една од групите „произведени“ на летната школа во Охрид беше групата Термини. Идејата на групата беше/e да се разработат, но и да се поврзат во некој мрежен систем одредени термини кои се користат во современата уметност и современото општество и тоа со цел да се промисли нивното значење и [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed