Konteksterka

download printer friendly version

Elena Veljanovska i I Wei Li

Konteksterka je neologizam prvi put iskazan u leto 2009. godine, u Berlinu, za vreme prijateljskog razgovora između nekoliko kulturnih radnika (umetnika, kustosa, mendžera u kulturi) tokom rasprave o različitim nazivima koje upotrebljavju kada navode svoja zanimanja. Kako su zanimanja na polju nezavisne kuture u stanju stalnog razvoja, kroz redefinisanje postojećih i osmišljvanje novih naziva,  termin konteksterka je shvaćen kao predlog koji se ponekad može upotrebiti kao ‘termin- kišobran’, koji pokriva širok spektar aktivnosti kojima se kulturni radnici bave. Razgovor je praćen i prvom zvaničnom upotrebom ovog naziva, kada je plasiran od strane I Wei Li, vizuelne umetnice koja trenutno živi i radi u Evropi.


Izjava umetnice I Wei Li

Moja definicija/razumevnje Konteksterke

Konteksterka = Kontekst +er +ka

I Wei pozicionira sebe kao ’konteksterku’ – žensku osobu koja teži da u svojoj umetničkoj praksi, svaki put uspostavi nov kontekst. Umetničko iskustvo za nju je sveobuhvatno iskustvo koje ispituje sve aspekte života.

Kao kustoskinja, ona potencira poglede i vizije savremenih umetnika.

Kao producentkinja, afirmiše događaje u kojima su intelektualci i umetnici pozvani da razmene svoje kritičke refleksije u odnosu na aktuelne socijalne promene.

Kao umetnica, ona se izražava kroz eksperimentalne i dokumentarne filmove, multimedijalne instalacije i interaktivne performanse.

Zašto upotrebljavam naziv Konteksterka?

Kako imam mnogo različitih uloga kada se govori o kreativnoj praksi, označiti moje zanimanje kao kustosku, producentsku ili umetničku praksu, prilično je ograničavjuće jer ovi nazivi bolje opisuju ono što produciram nego ono što kreiram. Prvi put sam javno upotrebila termin konteksterka, kada sam bila pozvana da prezentujem svoj rad, na različitim radionicama u okviru festivala u Avinjonu (Festival d’Avignon) 2009. godine. Publika je bila sastavljena od interncionalnih kulturnih operativaca-kustosa, političara iz sfere kulture, direktora festivala i drugih kulturnih institucija. Predstavila sam sebe kao ’konteksterku’ i napisala sklop (kontekst+er+ka) na beloj tabli, tako da svi mogu da ga vide. Pisanje je značajno koliko i govor jer ljudima iz različitih kulturnih podneblja, daje mogućnost da se s rečima povežu vizuelno. Mnogi od njih, svoj sopstveni rad mogu podvesti pod ovu reč.

Kada govorim o tome, želim da isprovociram ljude novim nazivom zanimanja, koji postavlja pitanja:

Zašto radimo to što radimo?

Zašto stvaramo?

Zašto produciramo?

Kasnije, neki od učesnika su citirali moj uvod ili postvili moju fotografiju na naslovom ’konteksterka’ na svoje veb sajtove.

I dalje upotrebljavam zanimnje konteksterka, na ovogodišnjem festivalu Transmedile 10 i na svom veb sajtu. Za mene, ova reč omogućava da iskažem vrednost svog rada.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.